AKO POUKÁZAŤ 2% Z DANE

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska.

 

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2.  Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024.

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023.

Editovateľný formulár na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby