Realizované projekty

 YTB FST

05/2019 - 06/2019

Dramaturgia, réžia, scénografia, scénaristika a herectvo. Toto všetko obsahoval projekt s názvom YOUTUBE FEST - YTB FST, ktorý bol pokračovaním minuloročného projektu - Umenie divadlom.

Cieľom projektu bolo poskytnúť deťom a mládeži praktické skúsenosti s dramatickou tvorbou a základné znalosti o nej a viesť ich k vnímaniu dramatického umenia ako špecifického druhu umeleckého uchopenia skutočnosti, prostredníctvom multimediálnych technológií. Prostredníctvom výchovno-vzdelávacích workshopov sme poskytli deťom a mládeži praktické skúsenosti s dramatickou tvorbou a základné znalosti o nej.


UMENIE DIVADLOM

04/2018 - 05/2018

Divadlo, tanec, hudba, výtvarná tvorba, fotografia, móda. Toto všetko obsahoval projekt s názvom Umenie divadlom. Projekt bol zameraný na oboznámenie detí a mládeže s divadlom a jeho všetkými zložkami ako dramaturgia, réžia, scénografia, scenáristika a herectvo prostredníctvom výchovno-vzdelávacích workshopov. Cieľom projektu bolo poskytnúť deťom a mládeži praktické skúsenosti s dramatickou tvorbou a základné znalosti o nej a viesť ich k vnímaniu dramatického umenia ako špecifického druhu umeleckého uchopenia skutočnosti.

VÝCHOVA TANCOM

03/2018 - 04/2018

Projekt  bol zameraný pre deti a mládež s cieľom zlepšiť ich vzťah k pohybu a motivovať ich k pravidelnej telesnej aktivite. Projekt prebiehal formou tanečno-vzdelávacích workshopov.  Obsahom workshopu bola história tanca, delenie tanečných štýlov aj s názornými ukážkami. Žiaci sa do projektov aktívne zapájali a vyskúšali si rôzne tanečné štýly. Súčasťou tohto projektu bola aj amatérska tanečná súťaž pod názvom "Tancuj ako vieš, hýb sa ako chceš".Súťažiaci sa predviedli v tanečných štýloch, hip-hop, spoločenské tance, rómske tance a disco.

VÝCHOVA UMENÍM

04/2018 - 05/2018

Projekt bol zameraný na priblíženie výtvarného umenia deťom a mládeži prostredníctvom výchovno-vzdelávacích workshopov a vlastnej prezentácie tvorby. Cieľom projektu bolo oboznámiť deti a mládež so všetkými aspektmi moderného aj tradičného výtvarného umenia. Zlepšiť povedomie vlastnej kultúrnej identity, rozvíjať vlastné kultúrno-historické vedomie, rozvíjať kultivovanú vizuálnu gramotnosť. Porozumieť súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe, zvýšiť záujem o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu a zoznamovať sa s kultúrou iných národov a regiónov vo výtvarnej sfére.

NS ACADEMY

09/2018 - 08/2019

Prostredníctvom rôznych oblastí umenia a športu, ktorým sa v neXt st.Art ACADEMY venujeme, sme umožnili získať schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií pomocou rôznych médií, vrátane pohybového, tanečného a divadelného umenia, hudobného umenia, scénického umenia, písaného a hovoreného slova, výtvarných prostriedkov, moderných technológii a multimédií.