PODPORA ZLEPŠOVANIA ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV A KOMPETENCIÍ V OZ NEXT ST.ART


Občianske združenie neXt st.Art

realizuje dopytovo-orientovaný projekt pod názvom

"Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií v OZ neXt st.Art"

Doba realizácie projektu: 10.2020 - 11.2021

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov prostredníctvom mimoškolských činností a aktivít, ako aj podporiť rozvoj pedagogických a odborných pracovníkov s následným pozitívnym dopadom na študijné výsledky žiaka.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálného fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk                                                                                                  www.minedu.gov.sk 


V rámci projektu Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov v OZ neXt st. Art sa aj napriek pretvrvávajúcej pandemickej situácií Covid-19 podarilo zrealizovať všetky podaktivity projektu. Žiaci počas podaktivít projektu využívali nové inovatívne metódy a taktiež aj pomôcky, vďaka čomu boli tieto aktivity pre žiakov zaujímavé a účasť na aktivitách vysoká. Tento projekt mal o to väčší prínos v tejto náročnej situácií, nakoľko z dôvodu pandémie boli počas roka zrušené mimoškolské a pohybové aktivity, ktoré žiaci bežne navštevovali. V rámci tohto projektu žiaci spoznávali, učili sa, upevňovali si vedomosti, zlepšovali schopnosti prostredníctvom pohybových a vedomostných hier, súťaží, podujatia a taktiež denného tábora. Všetky podaktivity projektu boli zrealizované podľa zmluvy o NFP. Tohto projektu sa zúčastnilo 167 žiakov prvého stupna 3 základných škôl v Martine - ZŠ J. Kronera; ZŠ SNP Sučany; ZŠ A. Stodolu.

Podaktivita zameraná na cieľovú skupinu žiaci základných škôl

Za účelom dosiahnutia cieľa projektu, budú v rámci hlavnej aktivity Zvyšovanie školskej úspešnosti rozvojom vybraných vzdelávacích oblastí a kompetencií realizované tieto činnosti:

Zamerané na cieľovú skupinu žiaci základných škôl: 

• Kurz

• Workshop

• Diskusia

• Zážitkový program - denný tábor

• Súťaž

• Podujatie


Aktivity zamerané na cieľovú skupinu - žiaci základných škôl

Kurz

Zdôvodnenie činnosti: Kurz predstavuje činnosti prostredníctvom ktorých sa žiaci rozvíjajú a vzdelávajú mimo formálneho vzdelávacieho systému. Takéto aktivity predstavujú zmysluplnú náplň voľného času a pomáhajú žiakom k získaniu nových skúsenosti a zážitkov. Žiaci sa na kurzoch naučia socializovať v novom prostredí a zlepšia sa v individuálnej i skupinovej práci. Aj keď sú kurzy realizované mimo vyučovania, sú orientované na zručnosti, ktoré žiaci potrebujú pri zlepšovaní školskej úspešnosti.

Názov: Buď fit

Popis: Obsah kurzu Buď fit je zameraný na zvýšenie a prepojenie znalostí vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb ako aj v prierezovej téme Ochrana života a zdravia a Prírodovednej gramotnosti. Predpokladá sa, že kurzu sa zúčastní 160 žiakov 2. a 3. ročníka základných škôl, ktorí budú rozdelení do skupín s priemerným počtom 10 žiakov v skupine. Cieľom kurzu je získať poznatky o vplyve pohybu na zdravie, vnímať pohybovú aktivitu ako prostriedok upevňovania zdravia, osvojiť si základné vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu a vytvoriť si elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových schopnostiach. Náplňou kurzu je zároveň zvyšovanie pohybovej gramotnosti, všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, vytvorenie vzťahu k pohybovej aktivite s ohľadom na záujmy a predpoklady žiakov. Realizáciou kurzov si osvoja vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu v trvaní školskej dochádzky a pretrvajú aj v dospelosti. Obsah kurzu je v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

Workshop

Zdôvodnenie činnosti: Workshop predstavuje interaktívnu formu vzdelávania, na ktorej si žiaci prehĺbia svoje skúsenosti a znalosti. Prebieha na základe dvoch fáz, teoretickej a praktickej. Na workshope budú použité inovatívne metódy a techniky tak, aby bol žiak maximálne vtiahnutý do vzdelávacieho procesu a aby sa jeho vlastné skúsenosti z workshopu stali trvalým poznaním, ktoré využije aj v ďalšom vzdelávaní.

Názov: 

Hybaj sa hýbať 1, Hybaj sa hýbať 2

Popis: Workshopy Hybaj sa hýbať 1, Hybaj sa hýbať 2 budú svojim obsahom zamerané na rozvoj kompetencie Prírodovedná gramotnosť, vzdelávaciu oblasť Človeka príroda, Zdravie a pohyb ako aj prierezovú tému Ochrana života a zdravia. Cieľom workshopu je naučiť žiaka identifikovať znaky zdravého životného štýlu, vysvetliť princíp potravinovej pyramídy, vytvoriť jedálny lístok založený na vedomostiach o správnej životospráve a vysvetliť význam pohybovej aktivity pre zdravie človeka. Žiaci sa vďaka tomu naučia rozoznávať význam potravín a aktívne sa zapoja do činností pripravených na danú tému. Zámerom workshopu je vzbudiť záujem u žiakov o zdravé stravovanie a zároveň podporiť ich záujem o pohybové aktivity. Žiaci si tak vytvoria kladný vzťah k zdravému životnému štýlu a naučia sa využiť osvojené znalosti pri vytváraní postojov k zdraviu a k celoživotnej pohybovej aktivite. Obsah workshopu je v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

Diskusia

Zdôvodnenie činnosti: Diskusia predstavuje vyučovaciu metódu zameranú na výmenu názorov a postojov medzi žiakmi a lektormi na určitú vzdelávaciu tému. Zámerom diskusie je skupinovo komunikovať, vďaka čomu sa žiaci naučia aktívne počúvať, rešpektovať rozmanité názory, štylizovať otázky, argumentovať a vytvoriť si vlastný názor, čím nadobudnú znalosti, ktoré sú nevyhnutné aj v každodennom živote. Dôraz je v diskusii kladený na samostatné myslenie, logické usudzovanie, analýzu a zhodnotenie situácie s cieľom vzbudiť záujem u žiakov na danú vzdelávaciu tému.

Názov:

1. Poznaj svoje telo - anatómia;
2. Zdravá strava - životospráva;
3. Netradičné pohybové aktivity;
4. Šport - pravidlá a technika skupinových športov

Popis: Uvedené diskusie budú vychádzať zo vzdelávacích oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a príroda ako aj z prierezovej témy Ochrana života a zdravia a Prírodovednej gramotnosti. Cieľom diskusie je naučiť žiakov samostatne vyhľadávať informácie v rôznych informačných zdrojoch vo vybraných prírodovedných témach a viesť veku primeranú a úrovni poznania zodpovedajúcu diskusiu. V priebehu diskusií sa budú u žiaka rozvíjať komunikačné schopnosti, argumentácia, prezentácia vlastného názoru ako i na nárast slovnej zásoby. Obsah diskusií je v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

Zážitkový program

Zdôvodnenie činnosti:

Zážitkové programy predstavujú účinnú formu učenia sa založenú na aktivite žiaka a jeho emocionálnom prežití, vychádzajúc zo skutočnosti, že emócie zohrávajú významnú úlohu pri uľahčovaní učenia sa a pozitívne vplývajú na pamäť. Učenie prebieha v tvorivom procese, kde je žiak aktívne zapojený, pričom cieľom je nie len sa danej aktivity zúčastniť, ale odniesť si z nej trvalé poznanie. Dôraz je kladený na vytvorenie priaznivej klímy v procese učenia sa a na radosť z učenia. Takýto typ vzdelávania vedie k interakcii žiakov, rozvíjaniu vzťahov, správania, vzbudenia ich záujmu o danú tému a k prekonávaniu bariér. Zážitkové vzdelávanie svojimi socializačnými činiteľmi rovnako napomáha osobnostnému rozvoju.

Názov: Spoznaj svoj kraj

Popis: Obsah zážitkového programu - denný tábor sa orientuje na kompetenciu Prírodovednej gramotnosti, vzdelávaciu oblasť Zdravie a pohyb a zároveň na prierezové témy Regionálna výchova a ľudová kultúra, Ochrana života a zdravia. Realizácia bude prebiehať počas letných prázdnin 5 nasledujúcich dní za sebou formou zážitkových aktivít zameraných na spoznávanie regiónu. Cieľom tohto programu je spoznávať životné prostredie a pozorovať prírodovedné zmeny, ktoré sa v ňom dejú, vytvárať si vlastné poznanie na základe realizovaných aktivít a činností. Obsahom zážitkového programu bude spoznávanie regiónu Turiec formou výletov, exkurzií, súťaží, hier a zážitkových aktivít so zameraním na formovanie žiaka v oblasti prírodovednej gramotnosti. Výsledkom bude prehĺbenie vedomostí o svojom regióne z hľadiska prírodovedného i kultúrneho, ako aj využitie nadobudnutých znalostí v praxi na predmetoch (vlastiveda, prírodoveda), využitie nadobudnutých pohybových znalostí, informovanosť a prehľad o možnostiach využitia zážitkových, športových a pohybových aktivít v regióne. Obsah zážitkového programu je v súlade so štátnym vzdelávacím programom. 

Súťaž

Zdôvodnenie činnosti: Súťaž predstavuje zábavnú formu zážitkového učenia. Obsah súťaží nie je priamo zameraný na získanie poznatkov, avšak súťaž má hravú formu a strháva tak žiakov k silným zážitkom, prostredníctvom ktorých dochádza k spontánnemu prehlbovaniu vedomostí a zručností. Zakladá sa na osobnej aktivite žiaka v rámci súťaženia a riešenia rozličných úloh, kde sú dôležité sociálne zručnosti a schopnosť spolupráce. V súťažiach môžu vyniknúť viaceré typy žiakov s rôznym talentom a nadaním.

Názov: Spoznaj svoje limity

Popis: Obsah súťaží sa zameriava na vzdelávacie oblasti Človek a príroda, Zdravie a pohyb ako aj na prierezovú tému Ochrana života a zdravia a prírodovednú gramotnosť. Cieľom súťaží je hravou formou si prehĺbiť základné vedomosti z oblasti anatómie ľudského tela v súvislosti s pohybom (pohybová sústava) a vzbudiť u žiakov pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a športu. V rámci súťaží sa žiaci tiež naučia aký význam má diagnostika v telesnej výchove a vytvoria si predstavu o vlastných pohybových možnostiach. Zároveň si prostredníctvom pohybových cvičení rozvinú schopnosť koncentrácie a pozornosti. Obsah súťaží je v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

Podujatie

Zdôvodnenie činnosti: Podujatie predstavuje aktivitu so vzdelávacou tematikou, stojacu pri inej aktivite. V rámci podujatia sa dajú spracovať jednotlivé témy rozličnými spôsobmi a je tvorené tak, aby podporovalo záujem a aktivitu žiakov, vtiahlo ich do deja a vytvorilo podmienky pre tvorbu ďalej využiteľného názoru a poznania.

Názov: Festival pohybu

Popis: Obsah podujatia Festival pohybu je zameraný na prírodovednú gramotnosť, vzdelávaciu oblasť Človek a príroda, Zdravie a pohyb a prierezovú tému Regionálna výchova a ľudová kultúra. Žiakov čaká pestrý program v podobe vedomostných a pohybových hier, súťaží, kde môžu žiaci rozvíjať svoje športové nadanie a súťaživosť ako aj z vedomostných kvízov nadväzujúcich na témy predchádzajúcich aktivít. Následne budú prebiehať aj ukážky rôznych športov, žiaci si budú môcť dané športy vyskúšať a získať o nich informácie. Zámerom podujatia je spropagovať šport medzi žiakmi základných škôl, oboznámiť ich s viacerými druhmi športov, zapojiť ich do športovania a aktívneho trávenia voľného času ako aj prehĺbiť vedomosti získané počas projektu. V rámci podujatia prebehne aj zhodnotenie celého projektu, vystúpenie pre deti a budú odovzdané odmeny.